ölçeg::
A A A
Reňk: C C C
Görkezmek açmak aýyrmak
Adaty wariant saýt

Täzelikler

12 Ýanwar 2021 / Türkmenistan

'Gülkamaryň kyssasy', ýa-da daşary ýurtlarda bilim alan ýaşlar işsizlikden kösenýär

Onuň sözlerine görä, soňky bäş ýylda daşary döwletleriň ýokary okuw jaýlaryny tamamlap, ýurda dolanan ýüzlerçe darganataly we faraply ýaşlar häzirki wagtda ýa işsizlikden kösenýär, ýa-da agyr işlerde zähmet çekip, gün-güzeran aýlaýar. “Ýa-da ‘taksiçilik’ edýärler” diýip, bir ýaşaýjy habarçynyň sözlerini tassyklady.

Jikme-Jigräk
23 Dekabr 2020 / Türkmenistan

Lebapda 1500-e golaý işgäre 'krizis sebäpli' üç aý bäri aýlyk berilmeýär

Lebap welaýatynda döwlete degişli ençeme kärhananyň işgärlerine "ykdysady krizis, maliýe ýetmezçiligi sebäpli" indi üç aý bäri zähmet haklary berilmeýär. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 22-nji dekabrda Lebapdan habar berdi. Işgärleriň onlarçasy bilen söhbetdeş bolan habarçynyň tassyklamagyna görä, häzirki wagtda Lebabyň zawod-fabrikleriniň ençemesinde işleýän 1500-e golaý işgär zähmet haklarynyň öz wagtynda tölenmegi bilen bagly kynçylyklary başdan geçirýär.

Býujet işgärlerinden “tebigaty goramak üçin” pul ýygnalýar
5 Dekabr 2020 / Türkmenistan

Býujet işgärlerinden “tebigaty goramak üçin” pul ýygnalýar

Mary welaýatynyň döwlet edara-kärhanalary öz işgärlerinden “tebigaty goramak üçin” 20 manatdan pul ýygnaýar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 1-nji dekabrda habar berdi.

Wideo: Türkmenistan: Bagtyýar zamanyň agyr çagalyk döwri
16 Oktýabr 2020 / Türkmenistan

Wideo: Türkmenistan: Bagtyýar zamanyň agyr çagalyk döwri

Türkmenistandaky çaga zähmeti barada. Gadyrly tomaşaçylar! Bize habar ugratjak isleseňiz, Telegram iň amatly we howpsyz usuludyr. Bizi gözleg meýdançasynda @citizen322 arkaly tapyp bilersiňiz!

Türkmenabatlylar polisiýa garşylyk bildirip, emeli söwda nokadyny saklap galdylar
7 Oktýabr 2020 / Türkmenistan

Türkmenabatlylar polisiýa garşylyk bildirip, emeli söwda nokadyny saklap galdylar

Lebap welaýatynyň administratiw merkezi Türkmenabatda ykdysady krizisiň we maliýe ýetmezçiliginiň arasynda, adamlaryň köçäniň gyrasyna öz öý goşlaryny we şahsy emläklerini satuwa çykarmagynyň yzy bilen, ýerli polisiýa işgärleri bu emeli söwda nokadyny dargatmaga synanyşdy, emma ýaşaýjylaryň garşylyk görkezmeginden soň, howpsuzlyk güýçleri yza çekilmäge mejbur boldy.

Maryda iri şahly hojalyk mallary näbelli kesele ýolugyp, köpçülikleýin haram ölýär
1 Oktýabr 2020 / Türkmenistan

Maryda iri şahly hojalyk mallary näbelli kesele ýolugyp, köpçülikleýin haram ölýär

Mary welaýatynda iri şahly hojalyk mallary köpçülikleýin keselleýär we gyrylýar. Bu barada ýerli häkimiýetler dymýan mahaly, weterinariýa gullugynyň käbir işgärleri muňa türkmen häkimiýetleriniň pandemiýa aladalarynyň fonunda, uçardan derman sepmek çäresiniň sebäp bolan bolmagynyň ähtimaldygyny aýdýarlar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy Marydan habar berýär.

Maryda ençeme bazar ýapyklygyna galýan mahaly, Baýramalynyň bazarynda rugsatsyz söwda edýän satyjylar köpelýär
29 Sentýabr 2020 / Türkmenistan

Maryda ençeme bazar ýapyklygyna galýan mahaly, Baýramalynyň bazarynda rugsatsyz söwda edýän satyjylar köpelýär

Mary welaýatynda karantin çäklendirmeleri bilen bagly bazarlaryň ençemesi ýapyklygyna galýan mahaly, maryly söwdagärleriň onlarçasy eklenç gözleginde, mundan 10 gün çemesi öň gaýtadan açylan Baýramaly şäheriniň uly bazarynda we onuň töwereginde rugsatsyz söwda edip başlady.