ölçeg::
A A A
Reňk: C C C
Görkezmek açmak aýyrmak
Adaty wariant saýt

Täzelikler

08 Iýul, 2020 / Türkmenistan
BSG-niň bilermenleri Türkmenistana sapar edýär, ýurt keselhanalarynda COVID-19 hassalary köpelýär

BSG-niň bilermenleri Türkmenistana sapar edýär, ýurt keselhanalarynda COVID-19 hassalary köpelýär

Aşgabadyň we welaýatlaryň hassahanalarynda COVID-19 alamatlary bolan näsaglaryň köpelmegi dowam edýär, köpüsinde bu keseliň bardygy tassyklanýar. Emma bu barada habar berýän Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary bu ýagdaýyň şu günler ýurda sapar edýän COVID-19 boýunça BSG-niň haklara bilermenlerine görkezilmejegini aýdýarlar. Bu aralykda ýurtda koronawirusyň ýokdugyny aýdýan ýurt häkimiýetleri ýokanç keselleriň ýaýramagyndan goranmak boýunça öň görlüp-eşidilmedik çäreleri girizýärler, jemgyýetçilik we şäher transportynda, bazarlarda maska geýmegi talap edýärler.
07 Iýul, 2020 / Türkmenistan
COVID-19: Bütindünýä Saglyk Guramasynyň missiýasy Türkmenistana barýar

COVID-19: Bütindünýä Saglyk Guramasynyň missiýasy Türkmenistana barýar

Missiýa Türkmenistanda milli we ýerli häkimiýetler bilen COVID-19-a garşy taýýarlygyň we oňa gaýtawul bermegiň dürli ugurlary boýunça iş alyp barmagy maksat edinýär.
28 Iýun, 2020 / Türkmenistan
HRW Türkmenistanyň COVID-19 epidemiýasyny inkär edip, ilatyň saglygyna howp salýandygyny aýdýar

HRW Türkmenistanyň COVID-19 epidemiýasyny inkär edip, ilatyň saglygyna howp salýandygyny aýdýar

Türkmen hökümeti ýurtda keseliň ýaýraýşy barada maglumatlary gyssagly toplamaly we derhal jemgyýetiçile ýetirmeli, saglyk barlaglaryny, synaglary giňden elýeterli etmeli we saglyk işgärlerine basyş görkezmegi, olary ýazgarmagy bes etmeli diýip, beýanatda bellenýär.
14 Iýun, 2020 / Türkmenistan
Darganatada dynç alyş lagerlerine pul tölän okuwçylar ýeralma ýygmaga mejbur edilýär

Darganatada dynç alyş lagerlerine pul tölän okuwçylar ýeralma ýygmaga mejbur edilýär

Lebap welaýatynyň Darganata etrabynda tomusky dynç alyş lagerleri üçin 300 manat tölän mekdep okuwçylary ekin meýdanlarynda işlemäge, ýeralma ýygmaga mejbur edilýär. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy Lebapdan habar berýär.
25 Maý, 2020 / Türkmenistan
Harasat: Baýramalyda sanlyja jaý abatlanýar, ýardam eden telekeçiler soraga çekilýär

Harasat: Baýramalyda sanlyja jaý abatlanýar, ýardam eden telekeçiler soraga çekilýär

Emma Azatlyk Radiosynyň ýerli habarçysy azyndan 35 adamyň ölümine sebäp bolan harasatdan bäri dört hepdä golaý wagtyň geçendigine garamazdan, abatlaýyş işleriniň Baýramylynyň diňe merkezi sebitlerinde alnyp barylýandygyny, şäheriň beýleki raýonlarynyň bolsa ‘ünsden düşürilýändigini’ gürrüň berdi.
23 Maý, 2020 / Türkmenistan
Daýhanlar şu ýyl pile önümçiliginiň tas "nola" deň boljakdygyny duýdurýar. Kärendeçiler tut ýapraklaryny çapmaga mejbur edilýär

Daýhanlar şu ýyl pile önümçiliginiň tas "nola" deň boljakdygyny duýdurýar. Kärendeçiler tut ýapraklaryny çapmaga mejbur edilýär

Lebaply oba hojalyk hünärmenleriniň birnäçesi Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde şu ýyl Türkmenistanda döwletiň pile planynyň tas "nola" deň boljakdygyny duýdurýar. Bu aralykda, türkmen metbugaty Lebap welaýatynda ýüpekçileriň pile taýýarlamak işini tamamladygyny habar berýär. Şeýle-de, şu günler darganataly kärendeçi daýhanlar tut agaçlarynyň ýapraklaryny we şahalaryny çapmaga mejbur edilýär.​
21 Maý, 2020 / Türkmenistan
Lebapda MHM bugdaý garawullaýar

Lebapda MHM bugdaý garawullaýar

Ykdysady kynçylyklar agyr degen Türkmenistanda azyk üpjünçiliginiň howpsuzlygy milli howpsuzlyk meselesine öwrülýär. Welaýatlarda we Aşgabatda azyk üpjünçiliginiň ýagdaýy ýabygorly galýan wagty, ýurduň kanun goraýjy edaralary, şol sanda Milli howpsuzlyk ministrliginiň, Içeri işler ministrliginiň işgärlerinden hem-de harbylardan ybarat ýörite toparlar nobatdaky galla möwsüminde Lebap welaýatynda ösüp oturan bugdaýlary garawullamaga taýýarlyk görýär. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy gizlinlik şertlerinde ýurt içinden habar berýär.
11 Maý, 2020 / Türkmenistan
Harasat: Telekeçileriň dikeldişe berjek ýardamlaryny diňe döwlet edaralary arkaly ibermek talap edilýär

Harasat: Telekeçileriň dikeldişe berjek ýardamlaryny diňe döwlet edaralary arkaly ibermek talap edilýär

Türkmenistanyň gündogar sebitlerinde turan harasatdan soňky dikeldiş işleri boýunça Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryna döwletiň adyndan ejir çekenlere ýardam bermek soralýar, ýöne beriljek ýardamlar diňe döwlet edaralarynyň üsti bilen iberiler. Türkmenabatda ýerleşýän Seýitnazar Seýdi adyndaky mugallymçylyk institutynyň hem-de orta hünärmen mekdepleriniň talyplary harasatyň yzda galdyran weýrançylygyny arassalamak işlerine çekilýär.
05 Maý, 2020 / Türkmenistan
Lebapdaky harasat: Ýene ýagyn geldi, azyk gytçylygy ýitileşdi, häkimiýetler ‘hemaýat bermeýär’

Lebapdaky harasat: Ýene ýagyn geldi, azyk gytçylygy ýitileşdi, häkimiýetler ‘hemaýat bermeýär’

Türkmenistanyň gündogar sebitlerine ýene güýçli ýagyn geldi. Lebap we Mary welaýatlarynda bolan weýrançylykly harasatdan bäri bir hepde wagt geçse-de, türkmen resmileri we mediasy apy-tupanyň netijeleri we ondan ejir çeken adamlar barada dymmagyny dowam etdirýärler. Türkmen häkimiýetleri weýrançylykly tupanyň netijeleri bilen göreşmek boýunça-da ilata hemaýat bermeýärler. Munuň deregine, howpsuzlyk güýçleri ejir çeken adamlary, hamana, “şikaýatlarynyň ýokdugy” barada arza ýazmaga mejbur edýärler. Tebigy harasatyň netijesinde, Lebap welaýatynda azyk gytçylygy has-da güýçlenip, bahalar hem ýokarlandy. Türkmen häkimiýetleriniň çäre görmezligi ilatyň arasynda nägileligiň artmagyna sebäp bolýandygy bellenilýär.
05 Mart, 2020 / Türkmenistan
Aşgabadyň garrylar öýüniň işgärlerinden welosiped üçin pul alynýar

Aşgabadyň garrylar öýüniň işgärlerinden welosiped üçin pul alynýar

Aşgabadyň döwlet edaralarynyň işgärlerinden dürli maksatlar üçin pul ýygnalmagy dowam etdirilýär. Şol sanda welosipedleri satyn almak üçin pul alynýar. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysynyň sözlerine görä, paýtagtyň garrylar öýüniň işgärlerinden 200 manat möçberinde pul alynypdyr we bu puluň welosiped, şlangalary we binanyň berilmegi üçin sarp ediljegi düşündirilipdir.